PRIVACYBELEID

Laatste update: 10/07/2024

Het bedrijf HYVIA, een vereenvoudigde naamloze vennootschap, geregistreerd bij het Handels- en Bedrijvenregister van Versailles onder nummer 899 902 191, met maatschappelijke zetel op 42 Route de Beynes, 78640 Villiers-Saint-Frédéric, vertegenwoordigd door de heer Nicolas Champetier, in zijn hoedanigheid van President (“Hyvia” of “wij“), is verplicht uw gegevens te verzamelen en te verwerken in verband met uw gebruik van de website https://www.hyvia.eu/ (de “Site“).

Wij hechten waarde aan uw privacy en zijn toegewijd aan het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17, zoals gewijzigd, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU Verordening 2016/679, volgens dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid heeft tot doel u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en hoe u hier controle over kunt houden.

Voor vragen over het Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via e-mail: data.office@hyvia.eu of per post op het bovengenoemde adres.

Als u solliciteert naar een vacature bij Hyvia of een spontane sollicitatie indient, nodigen wij u uit om ons privacybeleid voor talenten te raadplegen om meer te weten te komen over de verwerking van uw persoonsgegevens in deze context.

1. BESCHRIJVING VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

1.1. WIE VERZAMELT EN VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij treden op als de gegevensbeheerder voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken tijdens uw gebruik van de Site.

1.2. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

In verband met uw gebruik van de Site gebruiken wij uw persoonsgegevens om:

– Beheren, opvolgen en reageren op uw contactverzoeken;
– U commerciële aanbiedingen te sturen;
– Het meten en analyseren van sitebezoeken en prestaties;
– Studies en statistische analyses uit te voeren om de prestaties van de Site te verbeteren;
– De veiligheid van de Site te waarborgen door het gebruik van een CAPTCHA-oplossing, waarmee kan worden gedetecteerd of het gedrag van een gebruiker dat van een mens of dat van een robot is, malware bijvoorbeeld;
– U in staat te stellen uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen.
We verzamelen alleen gegevens die adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

1.3. WAT ZIJN DE RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, uw toestemming of voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen:

Gerechtvaardigd belang
In bepaalde gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, op voorwaarde dat wij geen inbreuk maken op uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor gegevens die worden gebruikt om uw contactverzoeken te beheren, op te volgen en te beantwoorden of om u telefonisch of per post commerciële aanbiedingen te sturen.

Toestemming:
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens, met uw toestemming, om u commerciële aanbiedingen per e-mail of per sms te sturen, om sitebezoeken en -prestaties te meten en te analyseren, om statistische studies en analyses uit te voeren met het oog op het verbeteren van de prestaties van de site en ten slotte om de veiligheid van de site te waarborgen door het gebruik van een CAPTCHA-oplossing.

Wettelijke verplichting
We kunnen worden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en met name als onderdeel van het beheer van uw recht met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1.4. WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de hierboven beschreven doeleinden na te streven, waaronder de volgende categorieën gegevens:

– Persoonsgegevens Uw identificatie inschakelen: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer;
– Informatie met betrekking tot uw beroepsactiviteit: activiteitensector, de naam van het bedrijf waarvoor u werkt;
– Technische en verbindingsgegevens: sessielogboeken, bezochte pagina’s, bezoektijden, gemaakte klikken, gebruikte browser, IP-adres, informatie met betrekking tot de gebruikte terminal, informatie met betrekking tot incidenten met betrekking tot de werking van de site;
– Alle aanvullende informatie die u ons hebt meegedeeld als onderdeel van uw contactverzoek.

1.5. WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig opgeslagen en alleen onder strikte voorwaarden ter beschikking gesteld aan de volgende personen:

– Leden van ons personeel die er toegang toe moeten hebben;
– Onze dienstverleners (zoals bijvoorbeeld de hostingprovider van de Site, ons communicatiebureau);
– Onze partners Renault SAS, Renault Vehicle Innovation, Plug Power Inc. om te reageren op uw verzoeken via ons contactaanvraagformulier of, wanneer u daarmee hebt ingestemd, zodat zij u commerciële aanbiedingen per e-mail of per sms kunnen sturen;
– Onze touringcarbouwer, waterstof- en financiële partners om op uw verzoeken te reageren via onze contactaanvraagformulieren of, wanneer u daarmee hebt ingestemd, zodat zij u commerciële aanbiedingen per e-mail of per sms kunnen sturen;
– De sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn wanneer u op de deelknoppen van deze sociale netwerken klikt;
– Google wanneer we de Google Analytics- en Google reCAPTCHA-services gebruiken.
Hieronder vindt u links naar het privacybeleid van onze partners die uw persoonsgegevens ontvangen:

Partners Privacybeleid
Renault SAS https://www.renault.fr/donnees-personnelles.html
Renault Vehicle Innovation https://www.pvi.fr/website/protection-des-donnees-personnelles/
Plug Power Inc. https://www.plugpower.com/privacy-policy/
Facebook https://fr-fr.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer
X https://x.com/nl/privacy
LinkedIn https://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy
Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
Google reCAPTCHA https://policies.google.com/privacy

1.6. WORDEN PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Onze dienstverleners en/of partners kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, dus we kunnen sommige van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen.

Deze overdrachten van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving:

– door uw persoonsgegevens over te dragen aan een ontvanger die zich bevindt in een land dat een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie heeft ontvangen, en verklaart dat het een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens heeft;
– door het ondertekenen van modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens; of
– door gebruik te maken van andere passende waarborgen.

U kunt ons inhuren om aanvullende informatie over de overdrachten te verkrijgen.

1.7. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonlijke gegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijnen die op gegevens worden toegepast, staan in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

De bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens zijn als volgt:

Doel Bewaartermijn van gegevens
Beheer, volg op en reageer op uw contactverzoeken Voor 3 jaar met ingang van uw verzoek of het laatste contact dat u hebt gehad (als u klant bent), of gedurende 3 jaar met ingang van het einde van de commerciële relatie (als u geen klant bent).
U commerciële aanbiedingen te sturen 3 jaar met ingang van het einde van de commerciële relatie (als u een klant bent) of gedurende 3 jaar met ingang van het verzamelen van uw informatie of uw laatste contact door u (u bent geen klant).
Sitebezoeken en prestaties meten en analyseren Voor een periode van maximaal 25 maanden. Zo snel mogelijk worden uw gegevens samengevoegd voor statistische doeleinden.
Studies en statistische analyses uitvoeren om de prestaties van de site te verbeteren Voor een periode van maximaal 25 maanden. Zo snel mogelijk worden uw gegevens samengevoegd voor statistische doeleinden.
Beveiliging van de site Voor de tijd die nodig is om de Site te beveiligen.
U in staat te stellen uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen Voor de tijd die nodig is om uw verzoeken te beheren en te verwerken (wanneer het verzamelen van een identiteitsbewijs noodzakelijk is geweest, wordt dit verwijderd zodra de controles zijn uitgevoerd).At the end of the retention periods indicated above, we may archive your personal data for documentary and evidentiary purposes for the applicable statutory limitation periods.

Aan het einde van de hierboven aangegeven bewaartermijnen kunnen wij uw persoonsgegevens archiveren voor documentaire en bewijsdoeleinden voor de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen.

2. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te schrijven op het volgende e-mailadres: data.office@hyvia.eu door op enigerlei wijze een identiteitsbewijs te verstrekken. Mochten wij twijfelen over uw identiteit, dan kunnen wij u vragen om een kopie van een identiteitsbewijs.

2.1. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht om te weten of wij uw persoonlijke gegevens bewaren en, zo ja, om toegang tot deze gegevens te vragen.

2.2. RECTIFICATIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren of te laten corrigeren.

2.3. WIS UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht kan alleen in bepaalde gevallen worden uitgeoefend, wanneer een van de redenen uiteengezet in artikel 17 van de AVG van toepassing is. Dit kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens zijn die niet langer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, of die onrechtmatig zijn verwerkt.

Als u dit recht uitoefent en als een van de redenen van toepassing is op uw verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens zo snel mogelijk wissen.

Verwijdering is definitief, behalve in die gevallen waarin de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

2.4. BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit recht kan worden uitgeoefend om de redenen uiteengezet in artikel 18 van de AVG, met name wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist.

Dit recht geeft geen aanleiding tot enige verwijdering en wij zijn verplicht u te informeren voordat de betreffende verwerkingsbeperking wordt opgeheven.

2.5. BEZWAAR MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wanneer wij persoonsgegevens over u verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen die verwerking.

Dit recht om bezwaar te maken is geen absoluut recht en we kunnen, op wettelijke of legitieme gronden, uw verzoek weigeren.

2.6. OVERDRAAGBAARHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt vragen om, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, persoonlijke gegevens over u te ontvangen voor portabiliteitsdoeleinden.

Het recht op overdraagbaarheid van verwerkte persoonsgegevens is geen algemeen en absoluut recht. Daarom is dit recht alleen van toepassing wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract en de verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd.

2.7. UW TOESTEMMING INTREKKEN

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Wij zullen dan de verwerking van uw persoonsgegevens voor de toekomst staken, zonder dat dit gevolgen heeft voor eerdere verwerkingen van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven.

2.8. INSTRUCTIES VOOR WAT TE DOEN MET UW PERSOONSGEGEVENS NA UW OVERLIJDEN

U kunt ons uw instructies geven over wat te doen met uw persoonlijke gegevens na uw overlijden en het gebruik ervan.

2.9. INDIENING VAN EEN KLACHT

Als u, ondanks de zorg die wij besteden aan de bescherming van uw persoonsgegevens, van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de relevante autoriteit (in Frankrijk is de CNIL de relevante autoriteit en de contactgegevens zijn als volgt: 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07, Tel: 01 53 73 22 22).

3. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Om uw tevredenheid te garanderen, zijn we voortdurend op zoek naar verbetering en ontwikkeling van onze Site.

We kunnen af en toe worden verplicht om ons Privacybeleid te wijzigen, met name om te voldoen aan wettelijke, jurisprudentie, redactionele of technische ontwikkelingen.

In dat geval zullen wij u op alle mogelijke manieren op de hoogte stellen van deze wijziging en zal de datum bovenaan dit document worden gewijzigd. Wij nodigen u uit om deze pagina regelmatig te bezoeken.