JURIDISCHE MEDEDELING

Laatste update: 05/09/2023

De website « https://www.hyvia.eu » wordt uitgegeven door:

Uitgever:
HYVIA, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 3 255 001 euro, ingeschreven in het handelsregister van Versailles onder nummer 899 902 191, en met maatschappelijke zetel te 42 Route de Beynes, 78640 Villiers-Saint-Frédéric.
Directeur uitgeverij: David Holderbach
Intracommunautair BTW-nummer: FR 63899902191
E-mailadres: hyvia.company@hyvia.eu

Gehost door:

ALTER WAY, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 1 870 890 euro, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 490 932 308, en met maatschappelijke zetel te 1 rue Royale, 92210 Saint-Cloud.
Tel: +33 0141163495

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website https://www.hyvia.eu/ (hierna de “Site“) wordt gepubliceerd door HYVIA, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 3 255 001 euro, geregistreerd in het handelsregister van Versailles onder nummer 899 902 191, en met maatschappelijke zetel te 42 Route de Beynes, 78640 Villiers-Saint-Frédéric (hierna “HYVIA” of “wij“).

Het doel van deze gebruiksvoorwaarden (hierna de “AV”) is om de voorwaarden voor het gebruik van de Site te definiëren.

De toegang tot en het gebruik van de Site impliceren de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van de AV. De Gebruiker moet de wettelijke bevoegdheid hebben om de AV te accepteren. Als de Gebruiker deze niet wenst of kan accepteren, mag hij/zij de Site niet openen of gebruiken.

1 – DEFINITIES

Voor de onderhavige doeleinden:

“Site” verwijst naar de website https://www.hyvia.eu/ gepubliceerd door HYVIA. De Site omvat de Inhoud, software, programma’s, hulpmiddelen (voor programmeren, browsen, enz.), Databases, besturingssystemen, documentatie en alle andere elementen waaruit het bestaat, updates en nieuwe versies die door HYVIA op de Site kunnen worden aangebracht.

“Inhoud” verwijst, maar is niet beperkt tot, de structuur van de Site, redactionele inhoud, tekeningen, illustraties, afbeeldingen, foto’s, grafische grafieken, handelsmerken, logo’s, labels, bedrijfsnamen, audiovisuele werken, multimediawerken, visuele inhoud, audio- en geluidsinhoud, evenals alle andere inhoud die op de Site aanwezig is.

“Cookiebeleid” verwijst naar het cookiebeleid van HYVIA, dat hier beschikbaar is, evenals naar elk cookiebeleid dat dit zou moeten vervangen.

“Privacybeleid” verwijst naar het privacybeleid voor persoonsgegevens van HYVIA, dat hier beschikbaar is, evenals naar elk privacybeleid dat dit zou moeten vervangen.

“Gebruikers” verwijst naar een volwassen natuurlijke persoon die de Site gebruikt in het kader van een strikt persoonlijk of professioneel gebruik.

2 – SITE-OBJECT

De Site is een portaal waarmee de Gebruiker:

– Meer informatie over het ecosysteem en de activiteiten van HYVIA;
– Op de hoogte te blijven van nieuws met betrekking tot HYVIA;
– Commerciële informatie verkrijgen van HYVIA.

Deze lijst is niet uitputtend en kan op elk moment door HYVIA worden gewijzigd, deze laatste is in een dergelijk geval niet aansprakelijk.

3 – TOEGANG TOT DE SITE

De Site is toegankelijk op het internetnetwerk op het volgende adres: https://www.hyvia.eu. De toegang tot en het gebruik van de Site zijn gratis. Om toegang te krijgen tot de Site en deze te gebruiken, moet de Gebruiker beschikken over een apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.), compatibele software en een geschikte internetverbinding, waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is en die voor rekening van de Gebruiker zijn.

4 – VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site te gebruiken in overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving.

Hij/zij verbindt zich er met name toe:

– Om de huidige AV te lezen en na te leven;
– de Site niet te gebruiken voor doeleinden die illegaal of verboden zijn door de AV of door de toepasselijke wetgeving;
– de Site en/of de Inhoud ervan, niet te reproduceren, zelfs niet tijdelijk en/of gedeeltelijk, op welke wijze en in welke vorm dan ook;
– geen toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de softwarecomponenten van de Site;
– geen software of processen te gebruiken die gericht zijn op het kopiëren van de Inhoud en/of die de goede werking van de Site kunnen verstoren;
– geen aanpassing, wijziging, vertaling, transcriptie, compilatie, decomplicatie, montage, demontage, demontage van het geheel of een deel van de Site en/of van de Inhoud aan te brengen;
– de Site niet te exporteren en/of samen te voegen met andere computerprogramma’s;
– HYVIA op de hoogte te stellen als hij/zij op de hoogte is van een daad van piraterij en/of onwettig of niet-contractueel gebruik van de Site en/of de Inhoud ervan;
– geen manipulatie uit te voeren en/of geen virus- of malwarecode in te voeren, die kan leiden tot computer- en/of functionele storingen die de goede werking van de Site kunnen beïnvloeden of op enige andere wijze de veiligheid van de Site in gevaar kunnen brengen;
– de goede werking van de Site op geen enkele wijze te verstoren;
– de Site niet te gebruiken om inhoud weer te geven, te downloaden of te verzenden die in strijd is met de openbare zeden en de openbare orde (inclusief maar niet beperkt tot inhoud van racistische, politieke, religieuze, pornografische of seksuele aard);
– niet te proberen een beveiligingstechniek te omzeilen die HYVIA inzet om toegang te krijgen tot ruimtes of functionaliteiten van de Site waartoe de Gebruiker geen toegang heeft;
– geen robot of andere geautomatiseerde middelen of interface te gebruiken om toegang te krijgen tot de Site of de gegevens van andere gebruikers te extraheren;
– geen toepassingen van derden te gebruiken of te ontwikkelen die interactie hebben met de Site of met de inhoud of gegevens van andere gebruikers, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HYVIA;
– de Site niet te gebruiken op een manier die andere gebruikers zou kunnen storen, verstoren, negatief beïnvloeden of verhinderen dat ze de Site gebruiken, of die de Site zou kunnen beschadigen, deactiveren, overbelasten of de werking ervan zou kunnen belemmeren.
De Gebruiker erkent dat niet-naleving van een van de hierboven gespecificeerde voorwaarden een ernstige schending van de AV vormt, die de aansprakelijkheid van de Gebruiker kan veroorzaken.

5 – BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

HYVIA verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de Site te verzekeren.

HYVIA verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de Site met succes ter beschikking wordt gesteld van de Gebruiker en aan zijn verwachtingen voldoet. HYVIA verbindt zich er echter niet toe om een minimumniveau van kwaliteit en beschikbaarheid voor de Site te garanderen. De Site kan daarom van tijd tot tijd ophouden te functioneren, met name in geval van onderhoud of technische storingen. Voor zover mogelijk zal van tevoren melding worden gemaakt van tijdelijke onderbrekingen van de toegang tot de Site voor onderhoud.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat HYVIA zich het recht voorbehoudt om de toegang tot de Site op te schorten of te beperken, met name om te voldoen aan wettelijke vereisten of in toepassing van de AV.

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat onderbrekingen, opschortingen, beperkingen, wijzigingen op elk moment kunnen plaatsvinden als gevolg van de beperkingen die inherent zijn aan het internet wat betreft technische prestaties, downloadtijden voor online inhoud, de risico’s van onderbreking en, in het algemeen, de risico’s van elke verbinding of overdracht van informatie op internet. De Gebruiker moet alle passende maatregelen nemen om de gevolgen van een mogelijke onderbreking van de werking van de Site tot een minimum te beperken.

6 – GARANTIES

HYVIA garandeert niet dat de Site vrij zal zijn van fouten of anomalieën of dat deze zonder onderbreking zal werken, noch dat deze het onderwerp zal zijn van inbreuken of aanvallen, met name van virussen, die kunnen leiden tot storingen, onderbrekingen, storingen of het verlies van gegevens of informatie.

7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1. AANSPRAKELIJKHEID VAN HYVIA

HYVIA is aansprakelijk voor directe schade geleden door de Gebruiker en die voortvloeit uit de niet-nakoming van de verplichtingen van HYVIA onder de AV.

HYVIA is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een fout, al dan niet opzettelijk, in de verstrekking van informatie die van de Gebruiker wordt gevraagd tijdens zijn gebruik van de Site.

HYVIA is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade die de Gebruiker lijdt (bijvoorbeeld verlies van gegevens, imago- of reputatieschade, verlies van kansen) en/of in geval van niet-uitvoering of slechte prestaties van de AV die te wijten is aan de Gebruiker, te wijten is aan een derde partij of die te wijten is aan een overmachtsgebeurtenis.

Alle garanties of voorwaarden die niet uitdrukkelijk in de AV zijn opgenomen, zijn uitgesloten, voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving.

HYVIA behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op de Site te wijzigen en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De toegang tot en het gebruik van de Site is op eigen risico van de Gebruiker. Het is aan de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software opgeslagen op zijn telefoon en computerapparatuur te beschermen tegen elke aanval.

7.2. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker kan aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van deze AV of van de toepasselijke wetgeving. Het gebruik van de Site en sites of tools van derden waarnaar de Site kan doorsturen, is op eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Het is aan de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software die op zijn apparaat zijn opgeslagen te beschermen tegen elke aanval.

8 – PERSOONLIJKE INFORMATIE EN COOKIES

HYVIA kan de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken wanneer de Gebruiker de Site bezoekt en gebruikt, in overeenstemming met het Privacybeleid dat hier beschikbaar is.

Cookies worden ook opgeslagen op het apparaat van de Gebruiker (zoals een computer, een tablet of een smartphone) en gelezen door HYVIA of door haar partners, in overeenstemming met het Cookiebeleid dat hier beschikbaar is.

9 – INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Alle elementen met betrekking tot de Site en de Inhoud ervan zijn en blijven het exclusieve eigendom van HYVIA en/of haar licentiegevers. Ze zijn beschermd door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder alle auteursrechten, octrooirechten, handelsmerken, industriële modelrechten, databanken, software, domeinnamen en alle andere intellectuele eigendomsrechten) of beeldrechten.

Het gebruik van de Site, om welke reden dan ook, verleent de Gebruiker geen enkel recht van welke aard dan ook, anders dan het strikt persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht, beperkt tot de periode van de AV, om de Site te gebruiken voor strikt persoonlijk of professioneel gebruik voor de behoeften van het bedrijf waartoe hij / zij behoort.

De Gebruiker mag de Site niet geheel of gedeeltelijk reproduceren voor andere dan persoonlijke of professionele doeleinden, bijvoorbeeld voor commerciële, industriële, ambachtelijke, zelfstandige (“libérale”), agrarische of politieke doeleinden, gratis of tegen betaling, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Verder verbindt de Gebruiker zich ertoe om de Site niet te reproduceren, weer te geven, te gebruiken, te bedienen, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te transformeren, te communiceren, te distribueren of beschikbaar te stellen aan derden, te extraheren, te downloaden, op te slaan of afgeleide werken te maken van het geheel of een deel van de Site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HYVIA.

HYVIA behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend onder de voorwaarden van deze AV.

10 – TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De Site en deze AV zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Elk geschil dat ontstaat met betrekking tot de interpretatie en/of de uitvoering van deze AV moet het voorwerp uitmaken van een poging tot minnelijke schikking.

Bij gebreke van een minnelijke schikking, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van de jurisdictie van de rechtbanken van Parijs, waaraan de partijen exclusieve bevoegdheid toekennen, niettegenstaande het aantal verweerders of een vordering op basis van een garantie, met inbegrip van noodprocedures en beschermende maatregelen, ongeacht of deze zich in een kort geding of op verzoekschrift bevinden.

11 – PERIODE EN ACTUALISERING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De AV zijn van kracht gedurende de gehele periode van gebruik van de Site door de Gebruiker.

HYVIA behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en zonder voorafgaande informatie aan de Gebruikers te wijzigen en bij te werken.

Indien van toepassing zijn wijzigingen en updates bindend voor gebruikers zodra ze op de site worden gepubliceerd, waarbij het aan de gebruiker is om de geldende algemene voorwaarden te raadplegen telkens wanneer ze verbinding maken met de site.

12 – OVERIG

12.1 VOLLEDIGE OVEREENKOMST

De AV vormen samen met het Privacybeleid en het Cookiebeleid de volledige overeenkomst tussen HYVIA en de Gebruiker. Ze vervangen en annuleren daarom elke eerdere overeenkomst.

12.2 VERKLARING VAN AFSTAND

Het feit dat een van de partijen geen aanspraak heeft gemaakt op een van hun rechten onder de AV mag niet worden geïnterpreteerd als een tijdelijke of definitieve afstand door die partij. Elke verklaring van afstand moet schriftelijk worden geformaliseerd en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de betreffende partij.

12.3 ONGELDIGHEID VAN EEN CLAUSULE

Indien een of meer van de bepalingen in deze AV ongeldig, nietig, ongeschreven, niet van toepassing of niet-afdwingbaar worden verklaard in toepassing van een wet, een verordening of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank of autoriteit, behouden de andere bepalingen hun volledige kracht en effect, waarbij de partijen zich ertoe verbinden zich zo spoedig mogelijk te verbinden, een geldige vervangingsbepaling in te voeren met een gelijkwaardige reikwijdte en zo dicht mogelijk bij de geest hiervan.

12.4 OVERDRACHT

HYVIA behoudt zich het recht voor om haar rechten onder de AV over te dragen aan een derde partij van haar keuze, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht niet zal leiden tot een vermindering van de rechten van de Gebruiker. In dit geval aanvaardt de Gebruiker hierbij dat de bepalingen van de AV van rechtswege van toepassing zijn op de nieuwe entiteit die de rechten en verplichtingen van HYVIA zal overnemen.

13 – OVERMACHT

Worden uitdrukkelijk beschouwd als overmacht, afgezien van die welke gewoonlijk door de rechtspraak van de Franse rechtbanken worden gehouden, slecht weer, overheids- en wettelijke beperkingen en wijzigingen, een gehele of gedeeltelijke onderbreking of een blokkade van het telecommunicatie- of elektriciteitsnetwerk, een daad van computerpiraterij, elke overheidsbeslissing zoals de intrekking of opschorting van welke toestemming dan ook, gehele of gedeeltelijke vakbondsactie, binnen of buiten het bedrijf, brand, overstroming, natuurramp, aardbeving, terreurdaad, oorlogstoestand, epidemie, pandemie.